Obchodní podmínky 2020

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky obchodu Fashionplanet.cz (dále jen „obchodní podmínky“) upravují některá práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího plynoucí z kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové adrese (URL) https://www.fashionplanet.cz/ (dále „internetový obchod“), jakož i práva a povinnosti s takovou smlouvou a jejím uzavíráním související.

I.2. Obchodní podmínky rovněž upravují některá práva a povinnosti plynoucí z jiných smluv uzavíraných mezi provozovatelem internetového obchodu a osobou navštěvující webové stránky na webové adrese (URL) https://www.fashionplanet.cz/ (dále „webové stránky“), a z jiných právních důvodů.

I.3. Obchodní podmínky upravují i nakládání s osobními údaji v souvislosti s uzavíráním a plněním smluv.

I.4. Provozovatelem internetového obchodu a webových stránek a zároveň prodávajícím se rozumí Hellas Star s.r.o., se sídlem Moskevská 146/51, 46001 Liberec, IČO 14868237, DIČ CZ14868237. Kde se v obchodních podmínkách hovoří o pobočce, rozumí se tím vzorkovna Fashionplanet Showroom, Hrubínova 856, Liberec.

I.5. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, jak jsou definováni platným právem, tedy § 419 respektive § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“)

I.6. Kupní smlouvou podle I.1. se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu, jejímiž stranami jsou prodávající a kupující a jejímž hlavním předmětem je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu (dále „kupní smlouva“). Je-li kupujícím spotřebitel, zahrnuje termín kupní smlouva i smlouvu řídící se dle platného práva pravidly pro prodej zboží v obchodě.

I.7. Jinou smlouvou podle I.2. rozumí zejména nepojmenovaná smlouva o zřízení a poskytování uživatelského účtu a užívání webových stránek (dále „jiná smlouva“).

I.8. Hovoří-li se v textu obchodních podmínek o smlouvách, rozumí se tím kupní smlouva a jiná smlouva.

I.9. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást obsahu smluv. V případě, že se vyskytnou dvě sobě si odporující ujednání – jedno v textu obchodních podmínek a druhé při jiném způsobu sjednávání obsahu smlouvy, ujednání v obchodních podmínkách se nepoužije.

I.10. Pokud se na tom prodávající s kupujícím dohodne, lze uzavřít smlouvu, jejíž součástí nebudou tyto obchodní podmínky, popřípadě libovolné ujednání těchto obchodních podmínek modifikovat.

I.11. Obchodní podmínky obsahují taktéž platným právem požadované informace zejména pro spotřebitele a subjekt osobních údajů.  

 

II. Informace 

II.1. Informace o cenách

II.1.1. Veškeré ceny zboží v internetovém obchodě jsou smluvní, uváděné u příslušného zboží včetně DPH a všech poplatků, kromě nákladů na dodání zboží a zvláštní způsob zabalení zboží.

II.1.2. Cena je u příslušného zboží v internetovém obchodě uvedena za jeden kus, u nabízených náušnic  , konečná cena je určena dle IV.1.4. a je vždy uvedena v objednávkovém formuláři.      

II.1.3. Náklady na dodání zboží se řídí podmínkami uvedenými v IV.2.

 

II.2. Informace o přijímaných způsobech platby

II.2.1. Kupní cenu může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby: a.     bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 35-985981359/0800, vedený u společnosti Česká Spořitelna, se sídlem Felberova ulice, Liberec (dale "bankovní převod”); b.     V hotovosti při osobním převzetí na pobočce; c.     V hotovosti při doručení zásilkovou službou dle IV.2.1.a. a IV.2.1.b. (dále "zásilková služba");

II.2.2. Při platbě bankovním převodem uvede kupujcí jako variabilní symbol číslo objednávky, které nalezne v potvrzení přijetí objednávky dle III.2.3.

II.3. Další informace

II.3.1. Dodání zboží probíhá prostřednictvím subjektů, způsoby a dle podmínek, které jsou uvedeny v IV.2.

II.3.2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

II.3.3. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

II.3.4. Spotřebitel se může se stížnostmi a podněty týkajícími se obchodní či jiné činnosti prodávajícího obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou Česká obchodní inspekce v oblasti dodržování zákona č. 634/1992 Sb., příslušný živnostenský úřad v oblasti dodržování pravidel souvisejících s živnostenským oprávněním, a Úřad pro ochranu osobních údajů v oblasti nakládání s osobními údaji.  

III. Uzavření kupní smlouvy

III.1. Okamžik uzavření smlouvy

III.1.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je druhé straně doručeno přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

III.2. Prezentace zboží a nabídka

III.2.1. Návrhy dodat zboží za určenou cenu, v určeném provedení, jakosti a množství v internetovém obchodě znamenají návrh na uzavření smlouvy (dále „nabídka“), tj. prodávající má vůli uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu prostým doručením objednávky odeslané kupujícím. Prezentace zboží v internetovém obchodě proto je nabídkou.

III.2.2. Objednávka odeslaná kupujícím prostřednictvím online objednávkového formuláře internetového obchodu je přijetím nabídky (dále „akceptace“).

III.2.3. V případě, že nabídka podle III.1.1. obsahuje zjevný omyl nebo zjevnou textovou nesprávnost (dále „omyl“), odeslaná akceptace je platná v rozsahu mimo takový omyl. Spočívá-li omyl v podstatné náležitosti smlouvy, platí obvyklé určení takové náležitosti.

III.2.4. Podmínkou platné akceptace je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, jakož i obeznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami.

III.3. Postup uzavření smlouvy

III.3.1. Objednávku a tedy akceptaci kupující provede tak, že vyplní všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámí se s textem těchto obchodních podmínek a vysloví s nimi souhlas, načež klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“, čímž akceptaci odešle prodávajícímu.

III.3.2. Až do odeslání akceptace může kupující zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

III.3.3. Jakmile kupující odešle akceptaci, prodávající ji bezodkladně automatizovaným způsobem zpracuje a potvrdí kupujícímu elektronicky (na jím uvedenou emailovou adresu) její přijetí. Okamžikem doručení akceptace prodávajícímu je smlouva uzavřena; potvrzení dle věty první je proto zároveň i potvrzením obsahu smlouvy.

III.3.4.  Kupující nesmí v akceptaci činit dodatky nebo odchylky od obsahu nabídky.

III.3.5.  Okamžikem doručení akceptace kupujícímu je smlouva uzavřena. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

III.3.6. Přílohou potvrzení dle III.2.3. je znění obchodních podmínek včetně reklamačního řádu platné ke dni, kdy s nimi kupující v objednávce vyslovil souhlas.

III.3.7. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 24 měsíců od expedice zboží kupujícímu a není přístupná třetím nezúčastněným osobám.  

IV. Další práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy

IV.1. Placení a cena

IV.1.1. Kupující zaplatí konečnou kupní cenu určenou dle IV.1.4. před převzetím zboží bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, anebo hotově při převzetí zboží na pobočce nebo od zásilkové služby. Tato povinnost je kupujícím splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně dle IV.1.4. na účet prodávajícího, nebo v případě zaplacení kupní ceny na pokladně pobočky, nebo při předání peněžní částky odpovídající kupní ceně pověřenému zaměstnanci zásilkové služby.

IV.1.2. Kupní cena dle IV.1.4. je v případě placení bankovním převodem splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

IV.1.3. V případě placení hotově při převzetí na pobočce zaplatí kupující kupní cenu dle IV.1.4. na pokladně pobočky. V případě placení hotově při převzetí zboží od zásilkové služby (na dobírku) zaplatí kupující kupní cenu dle

IV.1.4. pověřenému zaměstnanci zásilkové služby. IV.1.4. Konečná kupní cena, kterou je kupující na základě smlouvy povinen zaplatit prodávajícímu, sestává z ceny zboží a nákladů na dodání a balení zboží

IV.2. Dodání

IV.2.1. Dodání zboží je možné buďto prostřednictvím přepravce, anebo na pobočce osobním vyzvednutím zboží. Při dodání prostřednictvím přepravce může kupující zvolit dodání prostřednictvím subjektů

a.    Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, nebo

b.     PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 25101 Říčany - Jažlovice, IČO 25194798.         

Náklady na dodání jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, popřípadě u příslušného zboží v internetovém obchodě.

IV.2.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo a čas určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

IV.2.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, kupující.

IV.2.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

IV.2.5. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto poškození není možno zjistit již při převzetí, je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího, a to  elektronicky prostřednictvím emailu obchod@fashionplanet.cz.

IV.2.6. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno, musí to být vždy výslovně ujednáno.

IV.2.7. Dodací doba počíná běžet od uzavření kupní smlouvy. Délka dodací doby je stanovena v internetovém obchodě u příslušného zboží, přičemž se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedené lhůtě, prodávající o tom kupujícího neprodleně informuje a stanoví náhradní lhůtu dodání. Ta musí být kupujícím schválena.

IV.2.8. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

IV.3. Další práva a povinnosti

IV.3.1. Kupující nabude vlastnické právo převzetím věci, nejdříve však úplným zaplacením kupní ceny.

IV.3.2. V případě placení hotově je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Odstoupení od kupní smlouvy VI.1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

VI.1.1. Kupující nebo jiná osoba, která je spotřebitelem (dále „spotřebitel“), může odstoupit od smluv za podmínek určených platným právem. Bere však na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

VI.1.2.  Je-li spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy, informace spojené s tímto oprávněním jsou uvedeny ve Vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které je přílohou obchodních podmínek.

VI.1.3. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit pomocí Vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek. VI.2. Odstoupení od smlouvy nad rámec zákonné možnosti odstoupení VI.2.2. Prodávající kupujícímu umožňuje rovněž odstoupení od kupní smlouvy nad rámec pravidel plynoucích z platného práva, a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dní od převzetí zboží za podmínky, že kupující je schopen vrátit zboží nepoužité, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím a doklady. VI.2.2.  Prodávající zašle kupujícímu peněžní prostředky odpovídající kupní ceně bankovením převodem na bankovní účet volený kupujícím. Způsob doručení zboží se řídí stejnými pravidly, jako odstoupení dle VI.1.  

VI. Registrace a uživatelský účet

VI.1. Registrace a uživatelský účet

VI.1.1. Každý člověk může s provozovatelem uzavřít smlouvu o zřízení a používání uživatelského účtu, a to prostřednictvím webových stránek. Na základě této smlouvy bude tomuto člověku bezplatně zřízen účet a na dobu neurčitou bezplatně poskytován přístup do uživatelské sekce webových stránek (dále "uživatelský účet"). Smlouva vzniká platnou registrací.

VI.1.2. Při registraci uvede zájemce o registraci své jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail, telefon a uživatelské jméno spolu s heslem, prostřednictvím kterých se bude přihlašovat do uživatelského účtu.

VI.1.3. Pro platnou registraci musí dále zájemce o registraci vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů a s příslušnou částí těchto obchodních podmínek dopadající smlouvu dle VII.1.1. a zní plynoucí práva a povinnosti.

VI.1.4. Pokud se zájemce o registraci platně registruje, a tudíž uzavře s provozovatelem smlouvu dle VII.1.1., stává se uživatelem. Uživateli se tímto zřídí uživatelský účet, do kterého má přístup po zadání uživatelského jména a hesla, a nabývá tímto práva a povinnosti spojené s jeho užíváním.

VI.2. Práva a povinnosti spojené s užíváním uživatelského účtu

VI.2.1. Uživatel není oprávněn umožnit přístup do svého uživatelského účtu třetí osobě.

VI.2.1. Provozovatel je oprávněn pozastavit poskytování přístupu do uživatelské sekce uživateli na dobu nezbytnou k provedení údržby webových stránek; provozovatel neodpovídá za neposkytování přístupu do uživatelské sekce v důsledku technických problémů a jiných událostí vzniklých nezávisle na vůli provozovatele.

VI.2.2. Uživatel je povinen v případě změny jakéhokoli svého údaje dle VII.1.2. bezodkladně aktualizovat tento údaj i v uživatelském účtu.

VI.2.3. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet uživateli v případě jeho porušení povinností spojených s užíváním uživatelského účtu, pokud opakovaně poruší podmínky placení ceny za zboží podle IV.I. a pokud uživatelský účet déle než dva roky nevyužije.

VI.2.4. Uživatel může používat uživatelský účet, zejména uzavírat smlouvy s provozovatelem bez opakovaného zadání svých identifikačních údajů, kontrolovat již existující závazky a využívat další plnění spojená s existencí uživatelského účtu.

VI.2.5. Uživatel smí uživatelský účet kdykoli zrušit, tedy bez uvedení důvodu rozvázat poměr plynoucí ze smlouvy dle VII.1.1.  

VII. Ochrana osobních údajů a dalších informací

VII.1.  Osobní údaje kupujícího a uživatele, pokud jsou člověkem, jsou chráněny. Tato ochrana plyne především ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Subjekt údajů, osobní údaj i další termíny jsou vymezeny v tomto zákoně. VII.2.  Kupující a uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu:

a)     jméno a příjmení

b)     adresa bydliště

c)     identifikační číslo

d)     daňové identifikační číslo

e)     adresa elektronické pošty

f)       telefonní číslo

g)     IP adresa   (dále společně jen jako „osobní údaje“).

VII.3.  Kupující a uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím/provozovatelem (dále v části VII jako „správce“) za účelem plnění práv a povinností ze smluv. Nezvolí-li kupující a uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů podle tohoto ujednání nepředstavuje podmínku platnosti nebo účinnosti kupní smlouvy.

VII.4.  Osobní údaje kupujícího a uživatele budou správcem zpracovávány automatizovanými prostředky v elektronické podobě, tj. na trvalém nosiči dat. V případě plnění kupní smlouvy budou osobní údaje kupujícího předány písemně dalším subjektům (např. dopravce), to však jen v nezbytném rozsahu za účelem plnění kupní smlouvy.

VII.5.  Osobní údaje budou zpracovávány shromažďováním, ukládáním na nosiče informací a uchováváním. V případě plnění kupní smlouvy budou osobní údaje kupujícího zpřístupněny dalším subjektům (např. dopravce), to však jen v nezbytném rozsahu za účelem plnění kupní smlouvy. Osobní údaje nebudou nikdy zpřístupněny jiným třetím osobám.

VII.6.  Osobní údaje uživatele jsou správcem zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány po dobu dle III.3.7.

VII.7.  Kupující i uživatel jsou povinni své osobní údaje (při registraci, po dobu jeho užívání ve svém uživatelském účtu, při činění objednávky) uvádět správně a pravdivě. Uživatel i kupující jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně osobních údajů.

VII.8.  Kupující i uživatel stvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že svoje osobní údaje poskytují dobrovolně.

VII.9.  Kupující i uživatel mají právo na poskytnutí informace o zpracování jejich osobních údajů, a to na jejich žádost. Správce je oprávněn za takové poskytnutí informace požadovat úhradu nákladů nezbytných pro poskytnutí informace.

VII.10.  Kupující i uživatel mají právo na poskytnutí vysvětlení nebo odstranění takového stavu od správce, pokud se domnívají, že provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a to na jejich žádost.

VII.11.  Kupující i uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jejich počítač. Takový souhlas mohou kdykoli odvolat (a to jednoduše nastavením svého zařízení); to neplatí, pokud je takové ukládání nutné k plnění smluv.

VII.12.  Nesouhlas se zpracováním nebo odvolání souhlasu ke zpracování může kupující a uživatel učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem, nejlépe emailem na adresu obchod@fashionplanet.cz  

VIII. Řešení sporů

VIII.1.    Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, která je orgánem k tomuto oprávněným, a to v souladu s § 20n až § 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Další informace nalezne na internetové adrese http://adr.coi.cz.

VIII.2.   K mimosoudnímu řešení sporů z kupních smluv může kupující, který je spotřebitelem, použít i online platformu http://ec.europa.eu/odr. Informace o svých právech spotřebiteli poskytne Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci, a to na webové adrese http://www.evropskyspotrebitel.cz.                

IX. Právní a závěrečná ustanovení

IX.1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je občanem České republiky, se řídí právem České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

IX.2. Prodávající zaměřuje svoji podnikatelskou činnost i na Slovenskou republiku. Pokud se na právní otázku použije platného práva tohoto státu, tyto obchodní podmínky se použijí v rozsahu, v jakém to neodporuje tomuto právu.   

IX.3. Údaje obsažené v uzavřené smlouvě se neliší od údajů sdělených před jejím uzavřením, kupující obdrží elektronicky (na uvedenou emailovou adresu) v případě uzavření kupní smlouvy znění obchodních podmínek, s nímž vyslovil souhlas.

IX.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka. Totéž platí pro tyto obchodní podmínky.

IX.5. Kupující i uživatel souhlasí s tím, že veškeré termíny obsažené v těchto obchodních podmínkách i v jiném textu smlouvy je třeba vykládat s ohledem na obsah těchto obchodních podmínek a jeho vzájemnou souvislost, a to před uplatněním § 1812 občanského zákoníku; § 557 občanského zákoníku se nepoužije.

IX.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1.10.2017 a nahrazují v plném rozsahu všechny předcházející obchodní podmínky platné a účinné pro nákup v internetovém obchodě.  

 X. Přílohy X.I. Použitelnost příloh

X.I.1. Pravidla a informace v X.II. a X.III. se vztahují na kupní smlouvy, pokud je kupujícím spotřebitel.

X.II. Vzorové poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

X.II.1. Právo odstoupit od smlouvy

a.     Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

b.     Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

c.     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat naši společnost Hellas Star s.r.o., se sídlem Moskevská 142/47, 46001 Liberec, IČO 14868237, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

d.     Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  X.II.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

a.     Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

b.       Převzetí zboží i.  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Hellas Star s.r.o., Moskevská 142/47, 46001 Liberec, nebo předejte na adrese Fashionplanet Boutique, Václava Klementa 209, Mladá Boleslav. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží

ii.  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.  Maximální náklady jsou odhadované ve výši 200 Kč.

iii.       Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží                                                              

 i.      Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

X.III. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) ________________________________

Oznámení o odstoupení od smlouvy Hellas Star s.r.o., se sídlem Moskevská 142/47, 46001 Liberec, IČO 14868237  

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:    

Datum objednání (*) /datum obdržení (*):  

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:  

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:    

Datum:       …………………………………………………… Podpis spotřebitele/spotřebitelů   ___________________________________ (*) Nehodící se škrtněte.