Výměna a reklamace zboží

Vrácení a reklamace zboží 

STÁHNOUT FORMULÁŘ PRO Vrácení zboží

 Vrácení zboží

Nevyhovuje Vám vybrané zboží? To se může stát. Zaslat nám jej můžete zcela zdarma přes kteroukoliv Zásilkovnu.

Kód pro odeslání balíku zdarma: 90831344

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na shop@fashionplanet.cz

Nevyhovuje Vám vybrané zboží? To se může stát.

Výměnu zboží můžete provést do 30dnů od jeho přijetí. 
Stáhněte si a vyplňte formulář určený k výměně zboží a se zbožím 
nám jej zašlete na adresu:
Hellas Star s.r.o.
Fashionplanet
Soukenné nám. 23/10
46017, Liberec

Po převzetí balíku na našem skladě, bude zboží prěkontrolováno. Bude-li vše v pořádku. Vrátíme Vám peníze do 10dnů od přijetí vráceného balíku. 

Výměna zboží

Chybně zvolená velikost prstýnku? To není žádný problém.

Výměnu zboží můžete provést do 30dnů od jeho přijetí. 
V případě, že si přejete vyměnit produkt za jiný druh nebo jej chcete vyměnit ze jinou velikost, neváhejte nás s Vaším požadavkem kontaktovat na emailovou adresu shop@fashionplanet.cz.
 

Reklamace zboží

Reklamace má své, zákonem dané podmínky. Přejete-li si reklamovat u nás zakoupené zboží, přečtěte si prosím důkladně podrobnosti k reklamaci níže.

I. Obecná ujednání

I.1. Tento reklamační řád internetového obchodu Fashionplanet (dále „reklamační řád“) upravuje některá práva a povinnosti plynoucí z kupních smluv, jak jsou vymezeny ujednáním I.6. obchodních podmínek internetového obchodu účinných ke dni 1.1.2020 (dále „obchodní podmínky“). Reklamační řád se ovšem omezuje pouze na smlouvy, které se dle platného práva řídí pravidly pro prodej zboží v obchodě, a na práva a povinnosti související s vadným plněním, jejich uplatněním a vyřízením.

 I.2. Reklamační řád se proto použije v případě kupních smluv, ledaže je kupujícím také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak.

 I.3.Reklamační řád rovněž obsahuje platným právem vyžadované informace pro kupujícího, a speciálně pro kupujícího, který je spotřebitelem (dále „kupující“), o právech z vadného plnění a jejich uplatnění. Tak označené části reklamačního řádu obsahující tyto informace nemají normativní charakter a jejich účelem je toliko informovat kupujícího o právech, která mu náleží podle platného práva. Kupující proto bere na vědomí, že prodávající nemůže podat závazný výklad těchto oprávnění a povinností, tedy jejich obsah se může měnit v závislosti na aktuálním výkladu platného práva.

I.4.Termíny používané v reklamačním řádu, které zde nejsou přímo vymezeny, je třeba vykládat ve shodě s obchodními podmínkami.

I.5. Reklamací se v tomto reklamačním řádu rozumí postup uplatnění práv z vadného plnění kupujícím a postup vyřízení tohoto uplatnění ze strany prodávajícího.

I.6. Právem z vadného plnění se rozumí oprávnění kupujícího, které mu náleží podle platného práva z důvodu takového plnění prodávajícího, které platné právo určuje jako vadné.

II. Informativní ustanovení o právech z vadného plnění

II.1. Kupujícímu náleží práva z vadného plnění

a) je-li splněno vadně, tedy pokud věc při převzetí má vady (dále „odpovědnost za vady existující při převzetí“), nebo

b) pokud se u spotřebního zboží vyskytne vada v době 24 měsíců od převzetí (dále „odpovědnost za vady vzniklé po převzetí“)

II.2. Kupujícímu však nenáleží práva z vadného plnění, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

II.3. Kupujícímu rovněž nenáleží práva z vadného plnění, jde-li o odpovědnost za vady vzniklé po převzetí v případě

a) věci prodávané za nižší cenu, a to u vady, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (dle nového zákona)

c) použité věci u vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

d) vyplývá-li to z povahy věci.

II.4. Věc, tedy zboží, je vadné, zejména pokud

a) nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

II.5. Kupujícímu náleží v případě odpovědnosti za vady existující při převzetí i odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí následující oprávnění:

a) dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

b) neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

c) právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

II.6. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

II.7. V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním.  

III. Normativní ustanovení o právech z vadného plnění a jejich uplatnění

III.1. Kupující je povinen poté, co zjistí vadu, tuto vadu prodávajícímu bezodkladně oznámit, a to prostřednictvím reklamačního formuláře, který nalezne na webových stránkách. V oznámení uvede označení vady, anebo popíše, jak se vada projevuje.

III.2. Práva z vadného plnění kupující uplatní taktéž bezodkladně

Zasláním vyplněného reklamačního formuláře, který je je přiložení k balíku s objednaným zbožímv papírové podobě na adresu Hellas Star s.r.o.,  Hrubínova 856, 46015 Liberec.

III.3. K reklamaci není určena žádná osoba odlišná od prodávajícího.

III.4. Jedná-li se o odpovědnost za vady vzniklé po převzetí, kupující je může uplatnit nejvýše do dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci.

III.5. Zboží, které je předmětem reklamace, kupující doručí prodávajícímu současně s uplatněním práv z vadného plnění v případě III.2 poštovní nebo zásilkovou službou (nikoli na dobírku) na adresu Hellas Star s.r.o., Hrubínova, 46015 Liberec. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, při doručení prodávajícímu by mělo být čisté a kompletní.

III.6.  O uplatněném právu z vadného plnění bude prodávajícím rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří dnů, ovšem do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Pokud bude rozhodnuto tak, že uplatnění práva z vadného plnění je neoprávněné, připojí prodávající písemné nebo elektronické odůvodnění. V případě, že taková neoprávněnost spočívá v tom, že kupující uplatnil takové oprávnění, které mu nenáleží (II.5.), avšak existence vady je nesporná, uvědomí o tom prodávající kupujícího. Doba pro vyřízení reklamace začíná běžet až od okamžiku, kdy kupující znovu uplatní takové oprávnění, které mu náleží.

III.7.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud je ovšem potřeba odborné posouzení vady, kupující souhlasí s prodloužením doby pro vyřízení reklamace o dobu potřebnou pro toto posouzení. Bude-li doba pro vyřízení reklamace překročena, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

III.8. Bezodkladně po přijetí reklamace spolu s vadným zbožím potvrdí prodávající kupujícímu písemně nebo elektronicky (na uvedenou emailovou adresu), kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

III.9.  O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronicky. Spolu s doručením/předáním zboží zpět kupujícímu, popřípadě jiným vyřízením reklamace, doručí/předá prodávající kupujícímu dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2020 a kompletně tak ruší a nahrazuje reklamační řád předcházející.

 

STÁHNOUT FORMULÁŘ PRO REKLAMACI