Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků
Ve Fashionplanet.cz, provozovatel Hellas Star s.r.o. IČ: 14868237 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Používáte-li naše služby, sbíráme různé údaje, jako jsou vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte a z jakého zařízení.Pokud u nás nakoupíte, pracujeme také se jménem a příjmením a vašimi objednávkami.
Zpracováváme následující osobní údaje:
A ) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
B )kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručeníh sítích;
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo b) na základě vašeho souhlasu.
Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.
2. Pokud navštívíte náš web
Pokud navštívíte web fashionplanet.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
 získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;  vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;  testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;  předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.
 IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);  operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;  prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;  adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web .
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.
Pokud u nás nakoupíte
Abyste u nás mohli nakoupit, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás nakoupíte, pak navíc provádíme následující zpracování:
a) Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.
Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmuspočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:
 abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;  abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;  pro potřeby platby za zboží včetně zajištění odložené platby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy nebo zajišťujícím odložené platby, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;  pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;  v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;  v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů.  V souvislosti s posláním nevyužitých slevových kuponů  V souvislosti s posláním nedokončeného nákupu
Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

3.Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem:
 získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a  přizpůsobení funkcí našeho webu vašich potřeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení našich služeb; pro tento účel zpracováváme také vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu,


Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců.
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.
4.Zpracování na základě plnění právních povinností
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.
Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány
Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:
 na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;  na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;  za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.
Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku